Belgian Showjumper Auction

Uw paard aanmelden voor de veiling

Meld vrijblijvend uw paard aan voor de volgende veiling

 

Bij het aanmelden van uw paard ontvangen we graag volgende informatie:

Kopie van de stamboekpapieren.

Foto's en video's van uw paard in actie.

Gelieve dit door te sturen via Whatsapp (0476/64.67.35) of naar info@belgianshowjumperauction.com

 

Na de aanmelding maken we een eerste selectie en nodigen we de geselecteerden uit voor de filmdag die een 3-tal weken voor de veiling zal doorgaan.

Voor de filmdag willen we volgende medische informatie ontvangen:

Voor paarden vanaf 2 jaar oud vragen we een klinische keuring van max 1 maand oud en röntgenfoto's van maximaal 12 maanden oud. 

Voor veulens vragen we een gezondheidsverklaring van uw dierenarts van max 1 maand oud. Het document kan u hier downloaden.

 

Na de filmdag maken we een defenitieve selectie en kunnen de geselecteerden zich inschrijven volgens onderstaande voorwaarden.

Het inschrijvingsformulier kan u hier downloaden.

 

 

Veilingsvoorwaarden voor verkopers

 

 De Verkoper biedt zijn paard aan voor de online veiling. Brondeel Projects CommV zal de verkoper tijdig laten weten of het paard al dan niet geselecteerd werd voor de veiling.

 

BRONDEEL PROJECTS COMMV is geen partij bij de koop-/verkooprelatie van het te koop aangeboden paard. BRONDEEL PROJECTS COMMV treedt op als veilingdienst. Het veilingcomité treedt op als tussenpersoon tussen verkoper en de koper van het paard. De organisatie, voorbereiding en uitvoering van de veiling worden uitsluitend door BRONDEEL PROJECTS COMMV bepaald. Dit betekent onder andere dat Brondeel Projects CommV de gang van zaken voorafgaand aan en tijdens de veiling bepaalt en de bevoegdheid heeft om, één of meer kavels niet te veilen of, een bod niet te erkennen en ongeldig te verklaren en de veiling te schorsen, te hervatten, te verlengen of af te gelasten en/of andere naar haar oordeel noodzakelijke maatregelen te nemen.

 

De verkoper verklaart kennis te hebben genomen van deze veilingvoorwaarden en verklaart deze veilingvoorwaarden te aanvaarden. De verkoper aanvaardt alle verplichtingen die eigen zijn aan een online veiling, ook als deze niet expliciet vermeld werden in deze voorwaarden.

 

De verkoper gaat ermee akkoord dat zijn naam of firmanaam als fokker en/of verkoper op de website van de veiling wordt vermeld. 

       

De verkoper verklaart kennis te hebben genomen van alle verplichtingen en onkosten in verband met de veiling, en gaat bij verkoop akkoord met een inhouding van 7 % (excl. BTW) van de toewijzingsprijs (= verkoopprovisie) als bijdrage in de onkosten voor de veilingorganisatie.

Als het paard in de veiling door de verkoper wordt teruggekocht beneden of gelijk aan de afgesproken minimumprijs wordt er 5% (excl.BTW) van de minimumprijs aangerekend als bijdrage in de onkosten voor de veilingorganisatie.

Als het paard in de veiling door de verkoper wordt teruggekocht boven de afgesproken minimumprijs wordt er 10% (excl. BTW) van de hamerprijs aangerekend als bijdrage in de onkosten voor de veilingorganisatie.

Als de verkoper het geselecteerde paard eenzijdig terugtrekt uit de veiling, zonder medische reden, wordt er 10% (excl. BTW) van de afgesproken minimumprijs aangerekend als bijdrage in de onkosten voor de veilingorganisatie.

 

De biedingen en de betalingen geschieden uitsluitend in EURO.

 

De verkoop komt tot stand volgens Belgisch recht door middel van veiling bij opbod aan de hoogste bieder. Deelname aan een veiling betekent voor een bieder niet dat een kavel zonder meer aan de bieder wordt verkocht.                                                                                

 

BRONDEEL PROJECTS COMMV gunt elk van de paarden aan de laatste bieder. Indien in de laatste vijf minuten voor het sluiten van de veiling nog een bod wordt uitgebracht dan wordt de openingstijd met vijf minuten verlengd. Ten aanzien van de Verkoper wordt de afrekening als volgt opgemaakt: toewijzingsprijs minus verkoopprovisie = nettoprijs + de eventueel van toepassing zijnde BTW indien de Verkoper BTW-plichtig is over de toewijzingsprijs.

 

BRONDEEL PROJECTS COMMV zal proberen het verschuldigde bedrag na de veiling van de koper te innen. De veilingorganisatie is echter niet verantwoordelijk voor de inning oftewel kan niet aansprakelijk worden gehouden indien deze inning om welke reden dan ook niet mogelijk blijkt. De verkoper erkent en aanvaardt uitdrukkelijk dat de veilingorganisatie niet aansprakelijk is voor het mogelijk niet kunnen achterhalen van de identiteit van de koper, noch voor wanbetaling vanwege de koper.

 

Indien niet anders tussen de verkoper en de koper na de veiling overeengekomen en doorgegeven aan BRONDEEL PROJECTS COMMV, wordt het paard op kosten van de koper opgehaald bij de verkoper. Aflevering zal pas plaats vinden zodra BRONDEEL PROJECTS COMMV de verkoper heeft geïnformeerd dat het afrekeningsbedrag zoals gedefinieerd in de online veilingvoorwaarden is bijgeschreven op het rekeningnummer van BRONDEEL PROJECTS COMMV. Wanneer het paard afgeleverd wordt, dient het formulier ‘Bewijs van levering / Proof of delivery’, ingevuld en ondertekend te worden door de koper. Dit formulier dient door de verkoper aan BRONDEEL PROJECTS COMMV bezorgd te worden en BRONDEEL PROJECTS COMMV zal vervolgens de verkoper nettoprijs + de van toepassing zijnde BTW over de toewijzingsprijs zoals gedefinieerd in deze voorwaarden uitbetalen. De verkoper is gehouden om een BTW-factuur op naam van de koper op te stellen.

 

BRONDEEL PROJECTS COMMV heeft het recht om de veiling van het paard te weigeren indien het paard ziektes of gebreken vertoont voordat of op het moment dat ze geveild zou moeten worden. De beslissing hierover berust bij de door BRONDEEL PROJECTS COMMV aangestelde dierenarts. Hoe dan ook blijft de verkoper de enige verantwoordelijke voor eventuele verborgen of koopvernietigende gebreken van de te koop aangeboden paarden. BRONDEEL PROJECTS COMMV kan niet aansprakelijk gesteld worden voor gebreken, al dan niet verborgen, dewelke het paard zou vertonen. De verkoper vrijwaart BRONDEEL PROJECTS COMMV voor elke vordering dewelke door de koper of haar rechtsopvolger(s) lastens haar zou worden ingesteld. BRONDEEL PROJECTS COMMV zal zich – ingeval zich een geschil voordoet tussen de verkoper en de koper welke verband houdt met de veiling - inspannen om dit geschil tussen hen middels bemiddeling op te lossen. Mocht BRONDEEL PROJECTS COMMV een klacht krijgen van de koper welke verband houdt met de verkoper, dan zal zij de verkoper hierover direct informeren.

 

Het aangeboden paard dient de basisinenting voor Equine Influenza/Tetanos te hebben ontvangen en hierna jaarlijks ingeënt te zijn voor Equine Influenza/Tetanos.

 

De informatie dewelke vermeld wordt in de veilingcatalogus en/of getoond wordt op de videobeelden is louter informatief en strekt er toe een indruk te geven over de kwaliteiten van het paard dat aangeboden wordt. Geenszins heeft BRONDEEL PROJECTS COMMV de intentie aan de koper en/of aan de verkoper garanties te verstrekken. BRONDEEL PROJECTS COMMV is niet aansprakelijk voor gebeurlijke drukfouten en/of materiële vergissingen in de veilingcatalogus en/of op de videobeelden.

 

Noch de verkoper noch de koper kunnen enig recht ontlenen aan het feit dat BRONDEEL PROJECTS COMMV de paarden heeft geselecteerd en dat het paard door een dierenarts is onderzocht.

 

In geval van een geschil tussen de verkoper en BRONDEEL PROJECTS COMMV, zullen zij zich inspannen om dit geschil minnelijk op te lossen. Mocht 1 van de partijen van mening zijn dat er geen oplossing is bereikt, dan is bij uitsluiting de rechtbank van Gent bevoegd. Het Belgisch recht is van toepassing op de relatie tussen Partijen en op de Overeenkomst.

 

Bij betwisting geldt uitsluitend de Nederlandse tekst. De vertaling van deze veilingvoorwaarden in een andere taal dan het Nederlands is louter informatief.